10.04.2020-17.04.2020

Wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Rozporządzenie wprowadza dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Dz.U. 2020 poz. 656
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000656

Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Rozporządzenie wydłuża okres przeprowadzenia kontroli osób przekraczających granicę państwową do dnia 3 maja 2020 roku. Jednocześnie wprowadzono, iż zakres kontroli będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19.

Dz.U. 2020 poz. 650
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000650

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Od dnia 16 kwietnia 2020 roku wprowadzono obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach, czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy lub środkach komunikacji publicznej. Nowych przepisów nie stosuje się w przypadku osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu, albo niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa (np. osoby z niepełnosprawnościami), a także dzieci do 4. roku życia.

Dz.U. z 2020 r. poz. 673
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000673

Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy przedsiębiorcom w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Rozporządzenie m.in. umożliwia udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych warunkach, do wykorzystania nie tylko na cele inwestycyjne ale także na kapitał obrotowy. Rozporządzenie daje również możliwość łączenia pomocy, na przykład z pomocą de minimis.

Dz.U. z 2020 r. poz. 670
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000670