24.04.2020-01.05.2020

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych

Rozporządzenie przedłużyło termin zwolnienia od podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/693

Wydanie obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców

Art. 14 ust. 1 rozporządzenia 561/2006 (rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie wyjątków od stosowania art. 6-9 rozporządzenia w stosunku do działalności transportowej wykonywanej w wyjątkowych okolicznościach. Natomiast zgodnie z ust. 2 komentowanego przepisu w przypadkach nagłych państwa członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni, o czym niezwłocznie powiadamiają Komisję.
Polska skorzystała z powyższego uprawnienia, które zostało uzgodnione z Komisją Europejską i wprowadziła poniższe odstępstwa:
• dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
• tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),
• łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
• po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),
• kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).
Kierowcy, którzy korzystają z odstępstw, powinni odręcznie wpisać na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw, przy czym ich stosowanie nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.Zmiany obowiązują od 17 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000360

Wejście w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza Antykryzysowa 2.0)

Rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne w zakresie:
• świadczenia postojowego, które:
o będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,
o będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,
o będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu czyli warunek, że przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.
• zwolnienia z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., które będzie:
o rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,
o rozszerzone o płatników będących spółdzielnią socjalną.
W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie będzie przysługiwało płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:
• przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
• w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
• w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych. Do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.
• odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.
Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.
• Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:
o składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
o nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

Wejście w życie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Tzw. specustawa funduszowa – zapewnić ma płynną realizację i rozliczanie projektów, dając instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich podstawę prawną dla elastycznego podejścia, niezbędnego w obliczu szczególnych okoliczności, w jakich znaleźli się aplikujący o wsparcie wnioskodawcy i beneficjenci programów, którzy wsparcie już uzyskali. Ustawa przewiduje m.in. możliwość wydłużania terminów składania wniosków w konkursach czy terminów na uzupełnienie lub poprawienie wniosku, a także możliwość uznawania za kwalifikowalne wydatków poniesionych na cele, które nie zostały zrealizowane z powodu pandemii. Pod pewnymi warunkami, beneficjenci mogą zostać także zwolnieni z niektórych rygorów i sankcji, przewidzianych w ustawie wdrożeniowej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). W ustawie znalazły się ponadto przepisy umożliwiające przeznaczanie środków programów operacyjnych na działania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19, w tym na rzecz instrumentów finansowych adresowanych do dotkniętych tymi skutkami przedsiębiorców. Przewidziane w specustawie funduszowej szczególne rozwiązania, stanowiące odstępstwa i wyjątki od standardowych zasad wdrażania, realizacji i rozliczania programów operacyjnych, obowiązują z mocą wsteczną od dnia 1 lutego 2020 r. i mają charakter tymczasowy – stosuje się je bowiem jedynie do dnia 31 grudnia 2020 r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000694
Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Rozporządzenia umożliwiają prowadzenie licytacji oraz otwarcie ofert przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Będzie możliwe prowadzenie transmisji przetargu w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej – oznacza to również wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą brać w nim udział.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000683
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000682

Zmiana ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zgodnie z nowelizacją, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy termin wniesienia należnej opłaty przekształceniowej za rok 2020, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie nastąpił później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W przypadku gdy termin wniesienia opłaty przekształceniowej za rok 2020, ustalony przez właściwy organ na wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r. upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku gdy termin wniesienia opłaty przekształceniowej za rok 2020, ustalony przez właściwy organ na wniosek nowego właściciela gruntu upływa przed terminem określonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia, opłatę wnosi się w terminie określonym w rozporządzeniu. Powyższe terminy do wniesienia opłaty przekształceniowej mogą być odmiennie określone przez właściwy organ, zgodnie z art. 7 ust. 5 zd. 2 Ustawy.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001716

Zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Rozszerzono katalog czynności niewymagających pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszenia wodnoprawnego o wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi, klęski żywiołowej, ogłoszonych stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wydłużeniu uległ termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru został przedłużony do dnia 20 lipca 2020 r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000349

Zmiana ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego w przypadku jego wprowadzenia w związku z zakażeniami tym wirusem, a także w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów:
1) nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji;
2) bieg terminów wykonania określonych czynności przez podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe ze środków funduszy promocji oraz przez podmioty, którym to wsparcie zostało udzielone, związanych z udzieleniem tego wsparcia, albo z wypłatą środków finansowych z tytułu tego wsparcia ulega zawieszeniu; terminy te nie mogą upłynąć wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia odwołania tych stanów;
3) dokumenty składane do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w związku z funkcjonowaniem funduszy promocji, w szczególności dotyczące wsparcia finansowego udzielanego ze środków funduszy promocji, mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090970799

Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Nowelizacja umożliwia uczestnikom funduszu inwestycyjnego zdalny udział w organach funduszu. Udział w zgromadzeniu uczestników/ zgromadzeniu inwestorów/ posiedzeniu rady inwestorów („Zgromadzenie/Posiedzenie”) może się odbyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej. Zwołujący Zgromadzenie/Posiedzenie postanawia o udziale w Zgromadzeniu/Posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział w Zgromadzeniu/Posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
• dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu/Posiedzeniu w ramach której mogą się wypowiadać w toku obrad Zgromadzenia/ Posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia/Posiedzenia;
• wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia/Posiedzenia.
Wymogi dotyczące udziału w Zgromadzeniu/Posiedzeniu powinny być ograniczone jedynie do identyfikacji uczestników/inwestorów lub członków rady inwestorów i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Lista uczestników/inwestorów głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być dołączona do protokołu. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia uczestników powinno zawierać informacje o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu uczestników i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041461546

Zmiana ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa/statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Możliwy jest zapis na akcje w postaci elektronicznej – zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000941037

Zmiana ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie określonym powyżej może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni. Rozwiązania, o których mowa powyżej stosuje się w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820300210

Zmiana ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168

Wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

M.in. o obostrzeniach wprowadzonych przez ww. rozporządzenie pisaliśmy w artykule na blogu Kancelarii, znajdującym się pod linkiem: http://biznesprawnik.pl/2020/04/21/aktualizacja-obostrzen-obowiazujacych-w-zwiazku-z-covid-19-21-kwietnia-2020/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000697

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Osoby przeprowadzające uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem zwierząt w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw zwolnione z obowiązku odbywania 3-miesięcznej praktyki na stanowisku ubojowym.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000712

Wydanie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporządzenie przewiduje wypłacanie zaliczek na konto pomocy po suszy w wysokości 2500 zł tym producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i z których wniosków wynika, iż przysługiwałaby im pomoc w wysokości powyżej 5000 zł. Zaliczka będzie wypłacana z urzędu, jeżeli wniosek o pomoc producenta rolnego spełnia wymogi formalne.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001779

Wchodzi w życie Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na wydrukowanie i dostawę druków potwierdzenia odbioru korespondencji w sprawach egzekucyjnych, podatkowych i karnoskarbowych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministerstwem Finansów.

Zarządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 23 kwietnia 2020 roku.

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+22+kwietnia+2020+r.+-+poz.+48+-

Zostało wydane zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych Nowa runda wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne z dnia 23 kwietnia 2020 roku.

Wykaz produktów, co do których wnioskuje się o zawieszenie cła, jest obecnie dostępny na stronie internetowej Komisji (w portalu Europa) poświęconej unii celnej  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=pl&Screen=0&ContextPath

Zastrzeżenia dotyczące nowych wniosków można zgłaszać Komisji, za pośrednictwem krajowej administracji, do dnia 19 czerwca 2020 r., w którym odbyć się ma drugie posiedzenie Grupy ds. Aspektów Ekonomicznych Taryf Celnych.

Zawiadomienie zostało wydane w dniu 23 kwietnia 2020 roku