08.05.2020-14.05.2020

Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od dnia 08 maja 2020 r.

Rozporządzenie zmienia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii poprzez dodanie ograniczenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem galerii sztuki (z wyjątkiem stanowiących część statutową działalności domów kultury albo ośrodków kultury), w tym centrów sztuki, oraz biur wystaw artystycznych. Zwolnieniu z ograniczeń podlegają działalności sportowe m.in. na stadionach sportowych, otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.

Dz.U. 2020 poz. 820

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000820

Został wydany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. – od dnia 12 maja 2020 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszono, iż przeciętne w wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5.331,47 zł.

M.P. 2020 poz. 412

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000412

Zmienia się Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na podstawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. – od 12 maja 2020 r.

– uchylono art. 4 ust. 1 pkt 1 dotyczący decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Dz.U. 2020 poz. 400

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000400

Treść całej ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110050013

Zmienia się Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym na podstawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. – od 12 maja 2020 r.

– m.in. zdefiniowano przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości, funkcje podstawowe oraz sprecyzowano zlecenie wykonywania zadań przez Zarządcę

Dz.U. 2020 poz. 400

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000400

Treść całej ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030860789

Traci moc Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR – od 11 maja 2020 r.

Zostało uchylone przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR.

Dz.U. z 2020 r. poz. 757

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000757

Treść całego Rozporządzenia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042242283