03.07.2020-10.07.2020

Wchodzi w życie dnia 3.07.2020 r.  – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wprowadzenie włączeń dotyczących obowiązku odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej które od dnia 3 lipca 2020 r. dotyczą:

 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;
 • studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • naukowców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001182

Wchodzi w życie dnia 3.07.2020 r.  – Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

Ustawa wprowadza zmianę dotyczącą stabilizującej reguły wydatkowej. Nie stosuje się jej w przypadku:

 • wprowadzenia stanu wojennego,
 • wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ogłoszenia stanu epidemii na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/383_u.htm

Wydane w dniu 3.07.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które mają zastosowanie podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2), w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, odmienne w stosunku do przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001196

Wydane w dniu 3.07.2020 r. – Zawiadomienie o odroczeniu rozpoczęcia stosowania przepisów MiFIR o otwartym dostępie w odniesieniu do giełdowych instrumentów pochodnych z dnia 3 lipca 2020 r.

W art. 54 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 1  („MiFIR”) przewidziano okres przejściowy, w którym art. 35 lub 36 MiFIR nie mają zastosowania do tych kontrahentów centralnych („CCP”) lub systemów obrotu, ze strony których wpłynął wniosek o skorzystanie z tego rozwiązania przejściowego w odniesieniu do giełdowych instrumentów pochodnych.

Wspomniany okres przejściowy kończy się w dniu 3 lipca 2020 r. Obecne warunki rynkowe, charakteryzujące się wysokim stopniem niepewności i zmienności spowodowanym przez pandemię COVID-19, zwiększają ryzyko operacyjne dla CCP i systemów obrotu. Zwiększone ryzyko wymaga położenia większego nacisku na ciągłość działania, a ocena wniosków o udzielenie dostępu może, w obecnych warunkach, mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynków obrotu giełdowymi instrumentami pochodnymi i ich rozliczania. Współprawodawcy postanowili zatem przedłużyć okres przejściowy do dnia 3 lipca 2021 r.

W związku z tym uczestnicy rynku powinni być świadomi, że współprawodawcy postanowili przedłużyć obowiązywanie rozwiązań przejściowych, o których mowa w art. 54 ust. 2, dotyczących art. 35 lub 36 MiFIR, a przedłużenie to wejdzie w życie od dnia 4 lipca 2020 r. Przedłużenie to ma zastosowanie do tych CCP lub systemów obrotu, które złożyły wniosek do swoich właściwych organów o zgodę na skorzystanie z rozwiązań przejściowych w odniesieniu do giełdowych instrumentów pochodnych.

http://eur-lex.europa.eu/

Wydane w dniu 4.07.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie określa wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ZAW-NR).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001188

Wejście w życie w dniu 7.07.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Rozporządzenie określa warunki:

1) wydawania, przedłużania ważności, wykorzystywania i unieważniania profilu zaufanego, w tym:

– okres ważności profilu zaufanego, zbiór danych zawartych w profilu zaufanym, o których mowa w art. 20ad ust. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego,  przypadki, w których profil zaufany traci ważność, warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych bezpośrednio związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego, dane i dokumenty wymagane w procedurze potwierdzania, przedłużania ważności i unieważnienia profilu zaufanego, warunki, które powinien spełniać punkt potwierdzający profil zaufany, warunki organizacyjne i techniczne potwierdzenia profilu zaufanego oraz uwierzytelnień i autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy, zwanego dalej „podmiotem niepublicznym”, sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w lit. h; składania podpisu zaufanego.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001194

Wejście w życie w dniu 8.07.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

Rozporządzenie określa szczegółowy:

 • zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie certyfikatu jakości biokomponentu złożony przez wnioskodawcę, zwany dalej „wnioskiem”, oraz dokumenty, jakie należy do niego dołączyć;
 • zakres danych zawartych w certyfikacie jakości biokomponentu, zwanym dalej „certyfikatem jakości”;
 • tryb wydawania certyfikatów jakości przez akredytowane jednostki certyfikujące.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001142