15.01.2020-21.01.2021

Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od dnia 15 stycznia 2021 roku. Przepisy rozporządzenia stosuje się do kontynuacji rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych przerwanej po dniu 23 października 2020 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 91

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000091

 

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego – od dnia 15 stycznia 2021 roku. Zmiany dotyczą uregulowań w sprawie weryfikacji danych o pojeździe w przypadku kiedy pojazd nie figuruje w centralnej ewidencji pojazdów. Do tej pory weryfikacja odbywała się tylko na podstawie dokumentów okazanych przez kierującego pojazdem. Obecnie dodano możliwość weryfikacji po skontaktowaniu się za pośrednictwem środków łączności z organem, który pojazd zarejestrował.

Dz.U. z 2021 r. poz. 86

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000086

 

Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. – od dnia 15 stycznia 2021 roku. W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2435

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002435

 

Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 – od dnia 18 stycznia 2021 roku. Rozporządzenia wprowadza dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego, nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Dz.U. z 2021 r. poz. 107

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000106

 

Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 – od dnia 18 stycznia 2021 roku. Rozporządzenia wprowadza dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Dz.U. z 2021 r. poz. 106

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000106

 

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – od dnia 18 stycznia 2021 roku. Rozporządzenie wprowadza czasowe ograniczenie – od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.- funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych, szkolnych schronisk młodzieżowych.

Dz.U. z 2021 r. poz. 92

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000092

 

Wchodzi w życie Zarządzenie Nr 10/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – od dnia 18 stycznia 2021 roku. Zarządzenie zawiera załącznik dotyczący produktów rozliczeniowych, umożliwiających rozliczanie świadczeń hemodializoterapii pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-102021dsoz,7297.html

 

Zmienia się Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – od dnia 15 stycznia 2021 roku. Zmiana dotyczy przyznania uprawnienia niektórym podmiotom wykonującym umowy cywilnoprawne w zakresie działalności twórczej, artystycznej, technicznej, architektury do wypłaty jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Zmiana wprowadzona została ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 09.12.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 374

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002255

Treść całej ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

 

Zmienia się Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – od dnia 19 stycznia 2021 roku. Lokale mieszkalne wybudowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego mogą być wyodrębnione na własność, z zastrzeżeniem że wyodrębnienie nie może nastąpić przed upływem 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Tym samym uchylono dotychczas obowiązujący zakaz wyodrębniania na własność ww. lokali. Zmiany dokonano na podstawy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Dz.U.2001.4.27

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000011

Treść całej ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010040027

 

Zmienia się Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – od dnia 19 stycznia 2021 roku. Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej pod względem ochrony przeciwpożarowe albo jego kopia musi zostać dołączona do projektu zagospodarowania działki lub terenu. Przepis został dodany na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000011

Treść całej ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414

 

Zmienia się Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – od dnia 19 stycznia 2021 roku. Uchylono przepisy dotyczący wymogu przyjęcia uchwały przez zarząd kierujący sprawami wspólnoty mieszkaniowej, jedynie w przypadku kiedy wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni oraz uwzględnienie przy obliczaniu kworum członków zarządu uczestniczących przez oddania głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Zmiany dokonano na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1910

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000011

Treść całej ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940850388

 

Zmienia się Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – od dnia 19 stycznia 2021 roku. Dodano przepis dotyczący nie podlegania egzekucji dodatków mieszkaniowych wpłaconych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatków energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Przepis został dodany na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1427

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000011

Treść całej ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660240151

 

Zmienia się Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – od dnia 19 stycznia 2021 roku. Dodano przepis dotyczący nie podlegania egzekucji dodatków mieszkaniowych wpłaconych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatków energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Przepis został dodany na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1575

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000011

Treść całej ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296