05.02.2021-11.02.2021

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. – dnia 10 lutego 2021 roku.

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 21 stycznia 2021 roku. 

Dz.U. 2021 poz. 266 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/266

 

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. – dnia 10 lutego 2021 roku.

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 21 stycznia 2021 r. 

Dz.U. 2021 poz. 275  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000275

 

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. – dnia 10 lutego 2021 roku.

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695). Ostatnia zmiana dotyczyła możliwości wystąpienia z kolejnym wnioskiem o odroczenie terminu wykonania badania technicznego i zezwolenia na eksploatację urządzenia technicznego po przeprowadzeniu badania technicznego odroczonego w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego 

Dz.U. 2021 poz. 272 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000272

 

 

Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające Rozporządzenie w Sprawie Ustanowienia Określonych Ograniczeń, Nakazów i Zakazów w związku z wystąpieniem Stanu Epidemii – od 12 lutego 2021 roku.

W rozporządzeniu przewiduje się przedłużenie większości wprowadzonych wcześniej ograniczeń do 28 lutego 2021 r. Do 28 lutego instytucje kultury, takie jak kina, teatry, opery, filharmonie oraz domy i ośrodki kultury “w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych” mogą wznowić działalność pod następującymi warunkami: “udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami; zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa; zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków”. Rozporządzenie przewiduje także uruchomienie stoków narciarskich. Ponadto do 28 lutego dopuszczalne jest prowadzenia usług hotelarskich, w hotelach, motelach i pensjonatach; dla gości będzie możliwe udostępnienie nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie. Nadal zamknięte mają pozostać aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness a gastronomia w dalszym ciągu może wydawać posiłki jedynie na wynos. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 267 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/267

 

Wejście w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń – od dnia 12 lutego 2021 roku.

Wprowadzono program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń, który stosuje się od dnia 01 stycznia 2021 roku. Program realizowany będzie w latach 2021 i 2022. Program jest kontynuacją programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego realizowanego w latach 2018–2020 na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 513, z późn. zm.). Celem programu jest uznanie przez Komisję Europejską terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu położonego na tym terytorium za oficjalnie wolne od choroby Aujeszkyego u świń. 

Dz.U. 2021 poz. 270 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000513