12.02.2021-18.02.2021

1. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

W ustawie został dodany art. 14ea., zgodnie z treścią którego m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej może określić, w drodze zarządzenia, czasowe cele, strukturę organizacyjną i zadania podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 12 lutego 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000180/T/D20210180L.pdf

2. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zmienia się art. 5 pkt 5 lit. a, z drodze którego zmianie ulega art. 5761 ustawy Kodeks spółek handlowych, który otrzymuje następujące brzmienie: Do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji albo informację z rejestru akcjonariuszy, a w przypadku akcji zdematerializowanych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego – imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiana wchodzi w życie w dniu 01 marca 2021 roku

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000288/T/D20200288L.pdf

3. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

W świetle zmiany ww. ustawy w ustawie Kodeks cywilny dodaje się art. 3871, który otrzymuje następujące brzmienie:

Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku gdy:

1) wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub

3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę.

Zmiany wchodzą w życie w dniu 01 marca 2021 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001798/T/D20191798L.pdf

4. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z planowaną zmianą: instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy będzie dodatkowo notariusze w zakresie czynności, o których mowa w art. 79 pkt 6a ustawy Prawo o notariacie; Podmiotem zobowiązanym do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą dodatkowo proste spółki akcyjne;

Zmiany wchodzą w życie w dniu 01 lipca 2021 roku

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/T/D20180723L.pdf

5. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów z dnia 27 stycznia 2021 roku.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów, opłata za wydanie paszportów bydła wynosi 1.00 zł, z kolei za wydanie duplikatów paszportów bydła wynosi 2,00 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000189/O/D20210189.pdf

6. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/T/D20081570L.pdf

7. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym

W świetle przewidzianych zmian: Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 4-7 i 8 mogą uzyskiwać informacje o osobie i informacje o podmiocie zbiorowym na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze także na żądanie; Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym osoby upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.; Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na żądanie opatruje się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000500580/T/D20000580L.pdf

8. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 14 czerwca 2960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

W świetle przewidzianych zmian zaświadczenie wydawane przez organ administracji publicznej wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie. W takim przypadku zaświadczenie jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym osoby upoważnionej do jego wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000187/T/D20210187L.pdf