19.02.2021-25.02.2021

Wejście w życie dnia 20.02.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz.U. poz. 1323) dodano następujący zapis dotyczący danych niezbędnych do prowadzenia łącznie egzekucji:

,, 6a) jeżeli postępowanie egzekucyjne wszczęto po dniu 19 lutego 2021 r., informacja o:

 1. a) należnej na dzień sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej naliczonej na podstawie:

– art. 64 § 4 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w przypadku wyegzekwowania w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,

– art. 64 § 5 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w przypadku zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,

 1. b) wysokości kosztów egzekucyjnych, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1-1c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w rozbiciu na ich rodzaje,
 2. c) wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie lub kosztów upomnienia wierzycielowi po wszczęciu egzekucji administracyjnej; „.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001323

 

Wejście w życie dnia 20.02.2021 r.  – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w art. 61 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozporządzenie określa dane które należy podać we wniosku w przypadku gdy podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000031

 

Wejście w życie dnia 20.02.2021 r.  – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Rozporządzenie określa:

 • formy działań informacyjnych podejmowanych wobec zobowiązanego zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, zwanych dalej „działaniami informacyjnymi”, przypadki, w których mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania;
 • tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002083

 

Wejście w życie dnia 20.02.2021 r.  – Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Najważniejsze rozwiązania będą dotyczyć:

 

 • procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej, w tym trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego;
 • wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego;
 • procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka oraz tzw. dłużnika rzeczowego przy zapewnieniu środków ochrony prawnej tych osób;
 • uproszczenia procedury przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi;
 • egzekucji z ruchomości poprzez wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości, tj. sprzedaży przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego oraz wprowadzenia innych usprawnień w ramach tej egzekucji;
 • egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tego tytułu dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne;
 • egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych;
 • egzekucji z rachunku prowadzonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową oraz z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach poprzez ich elektronizację.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001553

 

Zmiana w dniu 20.02.2021 r. – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dodano nową kategorię wniosków zwolnionych od opłat:

 • wniosek naczelnika urzędu skarbowego o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na zabezpieczenie należności państw członkowskich lub państw trzecich w rozumieniu art. 1a pkt 8c i 8d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051671398

           

Utrata mocy w dniu 20.02.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Uległ zmianie wzór tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Od dnia 20 lutego 2020 r. obowiązują nowe wzory na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i polityki regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej z dnia 12 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 176).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000176&SessionID=BBEDEB03D7850A37D3B0A34A62C7E470CECC871B