23.04.2021-29.04.2021

 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 23 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.77.748)

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym do dnia 03 maja 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związane z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD: 96.02.Z) oraz związane z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD: 96.09.Z) jest dopuszczalne w innym obszarze pracy niż praca zdalna, pod warunkiem zapewnienia, aby w tym miejscy przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a  w przypadku, gdy klient wymaga opieki, również jego opiekun. W miejscu prowadzenia działalności może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisku obsługi. Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduję się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000574/O/D202

2. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 24 kwietnia 2021 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U.2021.78.761)

Ogłasza się w załączniku do obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2018 roku o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów z uwzględnieniem uprzednio dokonanych zmian. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000763/T/D20210763L.pdf

3. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 24 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U.2021.78.758)

Rozporządzenie zmienia treść § 8 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, która otrzymuje nowe następujące brzmienie: Wnioskodawca składając wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do wydania upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawa znaków akcyzy załącza odpowiednio kopię spis wyrobów, o których mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2021 roku. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000758/O/D20210758.pdf

4. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 24 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz.U.2021.78.757)

Rozporządzenie określa następujące wzory świadectw oceny materiału siewnego: świadectwo oceny polowej, świadectwo oceny laboratoryjnej, świadectwo oceny weryfikacyjnej, świadectwo oceny cech zewnętrznych. Ponadto rozporządzenie określa wzory informacji o dyskwalifikacji materiału siewnego w poszczególnych ocenach oraz wzór informacji o wynikach badania. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2021 roku. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000757/O/D20210757.pdf

5. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 24 kwietnia 2021 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2021.78.752)

W dniu 24 kwietnia zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Jednolity tekst ustawy stanowi załącznik do obwieszczenia. W załączniku do obwieszczenia zostały uwzględnione zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 marca 2021 roku. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000756/T/D20210756L.pdf

6. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 24 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.78.752)

Zgodnie z rozporządzeniem m.in. szkoły podstawowe w zakresie klas I-III na obszarze województwa: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego zajęcia są realizowane w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz, że co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 roku https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000752/O/D20210752.pdf

7. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 24 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U.2021.78.751)

Zgodnie z rozporządzeniem dodatkowy zasiłek przysługuje w przypadkach, o których mowa w przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 09 maja 2021 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 roku https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000751/O/D20210751.pdf

8. ZOSTAŁO WYDANE w dniu 24 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2021.82.788)

Zgodnie z rozporządzeniem zmiana wprowadzonej do stosowania taryfy dla ciepła uwzględniającej źródła ciepła biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych może nastąpić w przypadku istotnej zmiany cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przy czym analizy i oceny skutków ekonomicznych tej zmiany dokonuje się wyłącznie w zakresie zmiany cen zakupu uprawnień do emisji. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000788/O/D20210788.pdf

9. WCHODZI W ŻYCE w dniu 26 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.2021.73.713)

Celem wsparcia uczestników obrotu gospodarczego wprowadza się m.in. następujące zmiany: przyznaje się świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorcy, który na dzień 31 marca 2021 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z. Wsparcie dotyczy przedsiębiorców, których przychód z działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku był niższy niż w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 roku, lub we wrześniu 2020 roku. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000713/O/D20210713.pdf

10. ZOSTAŁO WYDANE w dniu 26 kwietnia 2021 roku Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości (M.P.2021.77.407)

Zgodnie z zarządzeniem, do zadań Międzyresortowego Zespołu należy opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości, przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, opracowanie propozycji stanowiska do uwag zgłoszonych w toku rządowego procesu legislacyjnego. Zarządzenie reguluje również podmioty wchodzące w skład Zespołu. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 28 kwietnia 2021 roku. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000407/O/M20210407.pdf

11. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 26 kwietnia 2021 roku Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz.U. 2021.80.766)

Załącznik do obwieszczenia stanowi jednolity tekst rozporządzenia z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 roku, 21 grudnia 2018 roku oraz 28 lipca 2020 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000766/O/D20210766.pdf

12. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 27 kwietnia 2021 roku Zarządzenie nr 78/2021.DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (BNFZ.2021.36.78)

Zgodnie z zarządzeniem warunkiem rozliczenie świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych, będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotami realizującymi rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym jest ich realizacja zgodna z warunkami określonymi w załączniku nr 6a, a w przypadku podmiotów leczniczych realizujących rehabilitację leczniczą w trybie ambulatoryjnym lub domowym, jest ich realizacja zgodna z warunkami określonymi w załączniku nr 6b. Zarządzenie wchodzi w życie z dnie następującym po dniu podpisania.