15.10.2021-21.10.2021

1. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 15 października 2021 roku

Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmiana ustawy wprowadza między innymi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz z okresie roku od odwołania wezwanie, do zawarcia umowy o zarządzanie PKK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK, może być wysłane za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wskazane wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie odbioru tego wezwania przez podmiot zatrudniający na profilu utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także po upływie 14 dnia umieszczenia tego wezwania na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku jego nieodebrania.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (sejm.gov.pl)

 

2. ZOSTAŁO WYDANE w dniu 15 października 2021 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wskazane rozporządzenie wprowadza, że w celu wydania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osoba, która została zaszczepiona przedstawia podmiotowi prowadzącemu szczepienia oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

3. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 15 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 roku w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2021 rok.

Zgodnie z rozporządzeniem stawka jednolitej płatności obszarowej za 2021 rok wynosi 184,54 zł za hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 roku.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

4. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 15 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 roku w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem stawka płatności związanych do zwierząt za 2021 roku wynosi w przypadku płatności bydła (336,73 zł), krów (426,51 zł), owiec (114,47 zł) oraz kóz (51,56 zł) za sztukę zwierzęcą.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 roku.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

5. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 15 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 roku w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 roku wynosi za hektar powierzchni obszaru do tej płatności za: rośliny strączkowe na ziarno (685,70 zł), rośliny pastewne (457,46 zł), ziemniaków skrobiowych (1 210,32 zł), buraków cukrowych (1 547,13 zł), pomidorów (3 371,12 zł), chmielu (2 087,75 zł), truskawek (1 313,93 zł), lnu (558,70 zł), konopi włóknistych (198,05 zł).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 roku.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

6. ZOSTAŁO OGŁOSZONE w dniu 15 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Zgodnie z rozporządzeniem załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia. Wspomniany załącznik nr 1 stanowi kryteria klasyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych do wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmiotu. Załącznik nr 2 reguluje z kolei wykaz produktów leczniczych, weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 16 października 2021 roku

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

7. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 19 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w sprawozdaniach dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych oraz rejestrów oraz sposobu składania tych sprawozdań

Rozporządzenie określa, jakie elementy winno zawierać sprawozdanie dotyczące prowadzenia księgi hodowlanej, rejestru hodowlanego i rejestru. Sprawozdanie składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania. Ponadto, jeżeli w roku sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola, informację o przeprowadzonej kontroli i jej wynikach umieszcza się w tym sprawozdaniu.