10.12.2021-16.12.2021

 1. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 grudnia 2021 roku ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 01 października 2021 roku

Do ustawy wprowadza się między innymi zmiany takie jak: zapewnianie w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań naukowych, ogłaszania ich wyników; nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, a także dokonano zmian w zakresie postępowania przed rzecznikiem dyscyplinarnym.

USTAWA z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (sejm.gov.pl)

 

 1. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 grudnia 2021 roku ustawa o zmianie – Prawo energetyczne z dnia 02 grudnia 2021 roku

Do przepisów ustawy dodaje się poszczególne artykuły, zgodnie z którymi została uregulowana kwestia:

 • terminu do którego Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi może przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę skalkulowaną na podstawie części kosztów uzasadnionych zakupu paliwa gazowego planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy.
 • sposobu ustalania Kosztów uzasadnionego zakupu paliwa gazowego,
 • elementów decyzji Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia taryfy na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego,
 • sposobu ustalania wartość korekty,
 • sposobu ustalania wartości faktycznie poniesionego średniego jednostkowego kosztu zakupu paliwa gazowego,
 • terminu uwzględnienia wspomnianej powyżej korekty.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (sejm.gov.pl)

 

 1. ZMIENIA SIĘ w dniu 10 grudnia 2021 roku ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2021 roku

Do ustawy dodaje się pojęcia takie jak: operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), operator sieci wodoru, punkt tankowania wodoru, stacja wodoru, zamawiający.

Ponadto do ustawy zostaje dodany między innymi przepis dotyczący:

 • przetargu, zgodnie z którym operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie może być operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania, właścicielem tej stacji lub dostawcą usług ładowania. Niemniej może on zostać właścicielem takiej stacji w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie,
 • określenia wymogów co do punktów ładowania,
 • wniosku o wyrażenie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania.

Zmiany wchodzą w życie w dniu 24 grudnia 2021 roku.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (sejm.gov.pl)

 

 1. WCHODZI Z ŻYCIE w dniu 15 grudnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 13 grudnia 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem do dnia 31 sierpnia 2022 roku ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 09 stycznia 2022 roku na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych placówek. Ograniczenie nie dotyczy jednak oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

 1. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 15 grudnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

Rozporządzenie zmienia rok życia z 12 na 5 co do wieku od którego dopuszczalne jest szczepienie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 

 1. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 15 grudnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Osoby wykonujące zawód lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej, fleczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej nie mogą przeprowadzać badania kwalifikacyjnego do szczepienia osoby, która nie ukończyła 15 roku życia.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Rozporządzenie wchodzi w dniu następnym po dniu ogłoszenia.

 

 1. ZMIENIA SIĘ w dniu 15 grudnia 2021 roku Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie wprowadza między innymi następujące ograniczenia, nakazy oraz zakazy:

 • Do dnia 31 stycznia 2022 roku osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej (spoza Schengen) jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testy diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim lub angielskim, wykonanego przed przekroczeniem granicy w okresie 24 godzin licząc od momentu wyniku testu.
 • Do dnia 31 stycznia 2022 roku prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców oraz inne podmioty prowadzące działalność w rozumieniu PKD 93.29. zakazane jest prowadzenie działalności dyskotek, miejsc tańczenia. Prowadzenie takich imprez jest możliwe pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym prowadzona jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 roku.

 

 1. ZOSTAJE UCHYLONE w dniu 15 grudnia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 28 maja 2021 roku

Rozporządzenie dotyczyło ograniczenia w całości lub w części funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty do dnia 31 sierpnia 2022 roku, które były zobowiązane do realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)